ای وااااااااای در ایــن دار فنـــــــا خستگـــــى مــا .......

تمام سال من بی تو پر از سوز زمستونه

صدای خنده رو هیچکس نمی شنوه از این خونه

تو رفتی و نگاه من یه دریا درد و غم داره

یکی انگار توی سینه ام گل یاس داره میکاره

بی تو قلب جهنم هم مثل خونه واسم سرده

با اون حالی که تو رفتی محال بازی برگرده

دارم یخ میزنم بی تو تا فرصت هست آخه برگرد

تو این سرمای تنهایی نمی شه حفظ ظاهر کرد

جای خالی تو داره همه دنیــا مو میگیره

بی تو آسون ترین کارا واسم سخت و نفس گیره

بی تو همصحبت شب هام همین چهار دونه دیواره

بی تو این سقف هم سقف نیست ازش دلتنگی میباره


برچسب‌ها: بازي, متن آهنگ سياوش قميشي, سروده محسن شيرالي, تمام سال من بی تو پر از سوز زمستونه, شعر زيبا
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 22:42  نگارنده : داریوش | 

‫رﻓﺘﻲ وﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ

‫ﺑﻲ ﺗﻮ ﻣﻦ اﺳﻴﺮ دﺳﺖ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎﻟﻢ

‫ﻳـﺎد ﻣـﻦ ﻧـﺒـﻮدي اﻣـﺎ، ﻣـﻦ ﺑﻪ ﻳـﺎد ﺗـﻮ ﺷﻜﺴﺘﻢ

‫ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﻛﻪ دوري از ﻣﻦ، دل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﺴﺘﻢ

 

‫ﻫﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش

‫ﺑﻲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش

‫وﻗﺖ ﺑـﻴﺪاري ﻣﻬﺘﺎب

‫ﻋﺎﺷﻘﺎﻧـﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش

 

 

‫اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﻣﻴﺸﻪ از ﺣﺎدﺛﻪ رد ﺷﺪ

ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ آﺗـﻴﺶ ﻋﺸﻘﺖ، ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﻮ ﺑﻠﺪ ﺷﺪ

‫اﮔﻪ دوري، اﮔﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ، ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش

‫ﺗـﺎ اﺑـﺪ، ﺗـﺎ ﺗـﻪ دﻧﻴﺎ، ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش

 


برچسب‌ها: متن آهنگ ياد من باش, سياوش قميشي, شعر يغما گلروئي, ‫رﻓﺘﻲ وﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ, اسير
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 22:15  نگارنده : داریوش | 

‫وﻗﺘﻲ ﺷﺐ ﭘﺎﺷﻮ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﻴﺬاره

‫ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻴﮕﻴﺮه

‫وﻗﺘﻲ ﺗﺎرﻳﻜﻲ از آﺳﻤﻮن ﻣﻲﺑﺎره

‫دل ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮه

‫وﻗﺘﻲ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ رو ﺑﺴﺘﻪ

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﺑﻴﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ

‫دل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﻇﻠﻢ ﺷﺐ ﻧـﻤﻴﺪه

‫اون ﻛﻪ ﻋﻄﺮش ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ رﺳﻴﺪه

 

‫اﮔﻪ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪ رو ﺗﻮ ﮔـﻠﺪون ﺑﺬارن

‫ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺸﻮ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑـﻜﺎرن

‫اﮔﻪ دﻳﻮار ﺑﻜﺸﻦ دور وﺟـﻮدش

‫اﮔﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮدش

‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره


برچسب‌ها: محبوبه شب, ‫وﻗﺘﻲ ﺷﺐ ﭘﺎﺷﻮ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﻴﺬاره, متن آهنگ هاي سياوش قميشي, شعر عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 21:53  نگارنده : داریوش | 

ﺑﻮﺳﻪي ﺑﺎد ﺧﺰوﻧﻲ، ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ

‫زﻳﺮ ﮔﻮش ﺑﺮگ ﺗﻨﻬﺎ

‫ﻣﻴـﮕﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﺰوﻧﻲ

‫ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺗﺮ و ﺗﺎزه، رﻧﮓ ﺳﺒﺰﺷﻮ ﻣﻲﺑﺎزه

‫ﻏﺮق ﺑﻮﺳﻪﻫﺎي ﺑﺎد و

‫وﺣﺸﺖ روزاي ﺗﺎزه

‫ﻣﻴﻜَﻨﻪ دل از درﺧﺖ و، ﻣﻴﺸﻪ آواره ي ﻛﻮﭼﻪ

‫ﻛﻮﭼﻪاي ﻛـﻪ ﻳﺎدﮔﺎر

‫روزاي رﻓﺘﻪ و ﭘﻮﭼﻪ


برچسب‌ها: متن آهنگ, سياوش قميشي, روز هاي بي خاطره, ﺑﻮﺳﻪي ﺑﺎد ﺧﺰوﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ, متن ترانه هاي سياوش قميشي
هـمـه ي مـطـلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 21:31  نگارنده : داریوش | 

وﻗﺘﻲ دﺳﺘﺎم ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻪ

وﻗﺘﻲ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻋـﺎﺷﻖ ﺗﻮ

ﻏﻴﺮ دل ﭼﻴﺰي ﻧﺪارم

ﻛﻪ ﺑـﺪوﻧـﻢ ﻻﻳـﻖ ﺗﻮ

 

دﻟـﻤـﻮ از ﻣـﺎل دﻧـﻴـﺎ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ داده ﺑﻮدم

ﺑـﺎ ﺗﻤـﻮم ﺑـﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻜﻴﻪ داده ﺑﻮدم


برچسب‌ها: هديه, متن آهنگ هاي سياوش قميشي, متن ترانه هديه از سياوش قميشي, سروده بيژن سمندر, ‫وﻗﺘﻲ دﺳﺘﺎم ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻪ
هـمـه ي مـطـلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 21:20  نگارنده : داریوش | 

وﻗـﺘـﻲ ﻏـﺮﺑـﺖ ﺗـﻮ ﺻﺪاﺗﻪ

‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺗﻮي ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ

‫دﻳﮕﻪ ﻋـﺎﺷﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ

‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ

 

‫ﻫﻲ ﺻـﺒﻮر و ﻫﻲ ﺻـﺒﻮر و

‫ﺑﻲ ﻏﺮور و ﺟﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮد

‫واﺳﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ

‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ

‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ

 

من كه ميدونــم تنها ميمونم


برچسب‌ها: متن آهنگ پيوستگي از سياوش قميشي, واﺳﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ, بيژن سمندر, من كه ميدونــم تنها ميمونم, اشعار فلسفي
هـمـه ي مـطـلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 21:17  نگارنده : داریوش | 

‫ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮي ﻣﻮج ﺑـﻼ

‫واﺳﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻢ

‫اﮔـﻪ ﻣﻮﺟـﺎ ﺗـﻮ رو از ﻣﻦ ﺑﮕﻴـﺮن

‫ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﻣﻲﺷﻢ دق ﻣﻲﻛﻨﻢ

‫واي ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوري ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره

‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره

 


برچسب‌ها: متن آهنگ خواب بارون از سياوش قميشي, متن آهنگ هاي سياوش قميشي, بيژن سمندر, ‫ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮي ﻣﻮج ﺑـﻼ, شعر عاشقانه
هـمـه ي مـطـلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 21:11  نگارنده : داریوش | 

دل ﻫـﻴﺸﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ‫ﻏﺮﺑﺖ اﻳﻨﺠﺎ رو ﻧﺪاره

‫دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎي ﻋﻼﻗـﻪ ‫ﻫـﻤـﻪ ﻣـﺮدن ﺗـﻮ دﻟﻢ

‫ﻣﺜﻞ ﮔـﻨـﺠﺸﻜﻬﺎي ﺑـﻲ ﻟـﻮﻧﻪ و ﺑـﻲ ﺟـﺎي ﻣﺤﻠﻪ

‫دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺗﻮ درﺧﺘﻬﺎ ﺟﺎي ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮم

 


برچسب‌ها: متن آهنگ هاي سياوش قميشي, غربت, ‫دل ﻫـﻴﺸﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ‫ﻏﺮﺑﺖ اﻳﻨﺠﺎ رو ﻧﺪاره, بيژن سمندر, اشعار عاشقانه
هـمـه ي مـطـلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 21:5  نگارنده : داریوش | 

 

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ

‫ﻏﻢ و ﻏﺼﻪام ﺑﻴﺸﻤﺎره

‫اوﻧـﻴـﻜـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎﺗﺮﻳﻨﻪ

‫ﺣﺘﻲ ﺳـﺎﻳﻪ ﻫﻢ ﻧﺪاره

 

‫اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺑـﻴﺎﻣﻮ

‫ﻛﺴﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻪ

‫اوﻧـﻜﻪ در راه رﻓﺎﻗﺖ

‫ﻫﻤﻪي ﻫﺴﺘﻴﺸﻮ ﺑﺎﺧﺘﻪ

 


برچسب‌ها: سايه, متن آهنگ سايه از سياوش قميشي, سروده بيزن سمندر, نوشته هاي عاشقانه, عاشقانه ها
هـمـه ي مـطـلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 20:59  نگارنده : داریوش | 
 
خـــانـــه
صفحه نخست
مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین نوشته هاي وبلاگ
درباره وبلاگ
گـــره ..... گـــره كـــور !

پیوندهای روزانه
پرشين گيگ
آپلود عكس
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
آرشيو
آرشیو موضوعی
شعر
شب آوا (پــيــواز )
سروده هاي ايرج جنتي عطايي
سروده هاي احمد شاملو
ترانه هاي فايز دشتي
گزيده اي از سروده هاي اردلان سرافراز
متن آهنگ هاى سياوش قميشى
گــــلايـــه هــا
شعر و سخنان فـلســـــفــي
عـــاشقـــانــه هـا
داستان هاي فلسفي
نوشته هاي كوتاه زيبا
نوشته هاي ادبي زيبا
گفته ها ي بزرگان و دانشمندان
گفته هاي حكيم ارد بزرگ
آزادي
داريـــــــــوش اقبالي
داستان هاي كوتاه و آموزنده
ايران سرزمين من
سرگذشت و بيوگرافي بزرگان
داستـان هاي عـاشقـانه
سروده هاي شهيار قنبري
" شيمي "
سروده هاي فريدون مشيري
تاريخ
آموزش و اطلاعات عمومي
سروده هاي گــوته
گزيده اي از سروده هاي قيصر امين پور
سروده هاي مهدي اخوان ثالث
سروده هاي خسرو گلسرخي
سروده هاى یاسر قنبرلو
دكتر شريعتي
سروده هاي سهراب سپهري
سروده هاى حسين پناهى
برچسب‌ها
شعر زيبا (10)
داريوش اقبالي (9)
عشق (7)
شعر عاشقانه (6)
متن آهنگ (5)
شعر نو (5)
شعر فلسفي (5)
متن آهنگ هاي سياوش قميشي (4)
جملات زيبا (4)
فلسفي (4)
آزادي (4)
ايرج جنتي عطايي (4)
گفته هاي زيبا و انديشه هاي ماندگار ارد بزرگ (4)
گفته هاي بزرگان (3)
متون زيبا (3)
بيژن سمندر (3)
حســــين پناهــــــــى (3)
اشعار زيبا (3)
سهراب سپهري (3)
حسين پناهي (3)
پیوندها
فناوري اطلاعات
(من وتنهایی)
ليلايي ترين دستخط مجنون،يوسفي
پیچک...
ملكوت
.: كيمه :.
قدِ آغوشِ خودم
&&&روزگــار نامــرد&&&
قلب های شیشه ای
وبلاگ تفریحی68
اس ام اس.جوک.عکس.آهنگ
قــــاب خیــــــــال
كابوس
عاشق داریوش
احساس غریب
فرشتـــــ ه ایـــــــــ رانـــده شـده
:سکوت تنــــــهایی:
بنیتاگلــــــــــــــــــــــــی
کوی هنر و ادب
تا بــی تا
روز آخـــــر
...اين نيز بگذرد...
..دل نوشته..
یک نخ سیگار لطفا!...
دنیای قشنگ من
یهـــــــ پستـــــ متفاوتـــــــ
عـلي شيـرازي
.::همه چیز در Gorogos::.
عشق يعني...
(¸.·´کلبــ ♥ـــه عشــآق ¸.·´)
سلطان قلب ها
فریادبیصدا
افسونگر تنها !!!
جـزيـره
بـــــــــــرایـــ اوکـهـ نمــیدانـد
من...تنهای تنها
✘خیـ ـالت نمیگـذارد بخوابمـ✘
زنگ فارسی
به خورشید سلام کن
تنهاترین مسافر جاده ی عشق
Saheltext❤❤❤❤``Nasrin
شعرکده (نژلا)
بغــض کــوچک یــک ابـــر
تــوبـــــه ی مجـنـــون
روز خوشي داشته باشيد(سعيد)
جایگاه مغز های خلاص
▪●کلبه ی جوجوی عاشق●▪
❤ دلتنگی ها ❤
*در دنیای من*
بیقراری دل
کجاست هم نفسی تا که شرح غصه دهم
اפسـآسـے کـہ عـقیـمـ میـشـۆב
۩۞۩۩(پاتوق قديمي ها)۩۩۞۩
* گورستان يخي *
* گناه بي گناهي *
کلبه رویاهای دختری با قلب کوچک
ஜ❤خـ ـ ـط خـ ـ طی های دلمஜ❤
nice love
خبرنامه نيكيتا
* لبخند *
* jimidandooni *
هـمیشــﮧ هاـے تڪـرارـے
از مجلس تا زندگی
غزل پست مدرن امین تجن جاری
ღϟمــ ـ ــ ـرگ عــشــ ـ ـق ˙·▪ϟ
باید فراموشت کنم،چندیست تمرین میکنم
تقديم به اوني كه تنهام گذاشت
*دلان شکسته*
*انجمن ادبی دازاین*
*forbiden love*
ღ گفتگوهای نتهــــــایــــےღ
دل نوشته های مهناز
*برنده جایزه زیبایی*
*ستاره شب*
Hi! Network
لال باش،دیگر هیچ نگو
*هـــــودا*
صـهبــاي بیدگـلـی
مطالب عاشقانه ی سحر
در پی فردا
احساسم را اینجا ورق میزنم ..
هرگز نگو خدا حافظ (يلدا)
* gogoliii *
( به لطافت عشق )
* از دولت عشق *
::۞شعر های کوتاه و زیبا۞::
* آرتمـيـس *
✿♥✿گلستان دانش✿♥✿
autumn (مـهـسـا)
معجزه کلمات
*ملودی دلتنگی*
عـــــاشِــــقِ تَــنــــــها
 

 RSS

گـــره كـــور
BLOGFA.COM

Add to Google